OBUHVAT PROJEKTA

Osnovni pristup koji se primenjuje u projektu VISITUS je holistički. Kako se ciljna grupa sastoji uglavnom od slepih i slabovidih osoba, kao i njihovih pratilaca (članova porodice i prijatelja), projekat se zasniva na principu inkluzije. Ovo bi trebalo da delimično reši postojeća pitanja diskriminacije prema ciljnoj grupi projekta, omogućavajući im da u potpunosti učestvuju u novostvorenoj turističkoj ponudi u okviru programske oblasti. U pristupačnom turizmu, ovaj pristup je neophodan. Specijalizovani alati koji koriste napredne IKT dostupne omogućiće slepim i slabovidim osobama da u potpunosti iskoriste novu turističku ponudu.

Glavni izazov u programskoj oblasti je nedovoljna dostupnost turističke ponude slepim i slabovidim osobama, što je rezultiralo isključivanjem ove grupe sa invaliditetom iz bogate turističke ponude programske oblasti. Ovaj izazov je još više ojačan činjenicom da postoji relativno niska svest o potrebama i problemima slepih i slabovidih osoba. Obogaćujući turističku ponudu slepim i slabovidim osobama, njihovim pratiocima i porodicama, postiže se uključivanje grupe osoba sa invaliditetom u redovne turističke tokove.

Kroz inovativnu i pristupačnu turističku ponudu, slepe i slabovide osobe će moći da uživaju u svim sadržajima prekograničnog regiona. Potencijali opština Sombor i Erdut su konzistentni i prirodno stvaraju jedinstvenu turističku celinu koja, uz adaptacije, može omogućiti uključivanje osoba sa invaliditetom u turizam, nudeći im bogato iskustvo i uživanje u atrakcijama kroz druga čula kao što su sluh, dodir ili miris. Razvijanjem zajedničke turističke ponude prilagođene slepim i slabovidim osobama, ovaj region bi mogao postati konkurentniji i prepoznat kao evropska turistička destinacija.